Kurashikitoka loss but 1kyu / Przegrana w Kurashikitoka ale 1kyu

img_3560.jpg

Today I have played Kurashikitoka match against Sanada, Joryu 2dan. I have lost. Apart from being caught in byoyomi in the endgame, there were few moves that made me disappointed. Oh well. Back to training.

…is what I wanted to write in sad tone, but according to Renmei rules, from 1st April I will be promoted to 1kyu (at least 7 wins in last year). It is quite surprising. I need to train more to prove I deserve it. Next step, Shodan!

&

Dzisiaj rozegrałam mecz przeciwko Sanada, Joryu 2dan. Przegrałam. W końcówce złapało mnie byoyomi, ale oprócz tego nie jestem zadowolona z kilku moich ruchów. Ah, wracamy do treningów.

…tak w smutnym tonie chciałam napisać, ale według zasad Renmei, od pierwszego kwietnia będę 1kyu (co najmniej 7 zwycięstw w ostatnim roku). Niespodziewane. Muszę trenować, aby udowodnić, że na awans zasługiwałam. Kolejny cel? Shodan!

 

Advertisement

Weekend in Nekomado, shido in Yamanashi / Weekend w Nekomado, shido w Yamanashi

Last week I have joined two events at Nekomado. The first one was Ito Morihiko’s shogi salon. My job was to teach shido games. I was told my opponents are kyu level players, but actually they were very strong! I really enjoyed battles on the board and then the dinner together. Making interesting conversations in Japanese is still difficult for me, so I was greatful for shared time….

The second event was part of Nekomado Channel on Youtube. It was a live talk show of “Madoka x Karolina”. You can rewatch it here. We have been talking about how I came in Japan, what was difficult for me. We have tried Polish and Japanese tongue twisters, that was fun. Offline, for people gathered at the place, I have explained my 2-kyu-promotion game, taught some Polish, explained my kanji remembering technique (check here) and wrote shikishi (autographs on special white cards). I have written a special shikishi that I hope I won’t repeat until I deserve to write it again.

The same day I came back to Yamanashi. On Tuesday I had a special shido teaching for local kids preparing for tournament the next day. I have played with them before; I always feel they enjoy shogi and when you enjoy, you can surely improve. I hope they did their best on the tournament while having fun!

Having fun is something we should learn from kids.

&

W zeszłym tygodniu odbyły się dwa specjalne spotkania w Nekomado. Pierwszym był Salon Shogi Ito Morihiko. Moim zadaniem było nauczanie poprzez gry shido. Powiedziano mi, że moimi przeciwnikami będą gracze z poziomem kyu, ale okazało się, że byli o wiele silniejsi! Rozegrane gry bardzo mi się podobały jak również wieczorne pogawędki przy kolacji. Mój japoński nie pozwala mi jeszcze na swobodne konwersacje, ale było miło i jestem wdzięczna…

Drugie spotkanie było częścią nowej serii na youtube zwanej Nekomado Channel. Było to rozmowa na żywo “Madoka x Karolina”. Można to obejrzeć tutaj. Rozmawiałyśmy o czasie, kiedy przyjechałam do Japonii po raz pierwszy, oraz o tym co było dla mnie trudne w życiu tutaj. Sprobowaliśmy też polskie i japońskie zdania do łamania języka, co było świetne. Poza kamerami dla osób, które przyszły na miejsce, opowiedziałam o mojej ostatniej partii jako 3 kyu, nauczyłam trochę polskiego, wytłumaczyłam mój szalone sposób na naukę kanji (zobacz tutaj), a także napisałam shikishi (autografy na specialnej białej tekturce). Jedno z nich mam nadzieję napisać drugi raz dopiero jak osiągne inne dalekie cele.

Tego samego dnia wróciłam do Yamanashi. We wtorek miałam specjalną naukę shido dla dzieci z okolicy. Był to trening na turniej następnego dnia. Już wcześniej z nimi grałam. Zawsze widzę, że grając w shogi dobrze się bawią, a z zabawy wychodzi nauka. Mam nadzieję, że rozegrali turniej z równie wielkimi uśmiechami.

Powinniśmy się uczyć od dzieci, jak dobrze się bawić.

Busy week / pracowity tydzień

 

img_3468-e1489663726622.jpg

Almost one month after I became 2 kyu and still I am busy. On Monday and Tuesday I was in Yamanashi receiving “Student of the year” prize from my univeristy and later meeting Kofu City Mayor.

On Wednesday I had my second teaching games in NSR. Good news, I will have more next month! Happy.

Today, on Thursday, I had two games of Joryu Osho elimination tourament. I have won first game against amateur player Isotani and I have lost second game to Yamada (who took revenge for her loss in Joryu Meijin). There was camera following me that day.

Speaking of media, tomorrow, on Friday I have 5 interviews! … I hope I will be fine.

I have to find time to study shogi. I should join kenkyukai (study group) in Yamanashi…

&

Już mija miesiąc od kiedy zostałam 2 kyu i wciąż jestem zajęta. W poniedziałek i wtorek byłam w Yamanashi i odebrałam nagrodę za “Studenta Roku” od mojego uniwersytetu a później spotkałam się z burmistrzem miasta Kofu

W środę po raz drugi uczyłam shido w NSR. Dobre wieści: w następnym miesiącu będę uczyć ponownie! Jestem szczęśliwa z tego powodu.

Dzisiaj, w czwartek, miałam dwie gry eliminacji Joryu Osho. Wygrałam pierwszą grę przeciwko amatorce Isotani, a w drugiej grze przegrałam z Yamada (która zrewanżowała się w ten sposób za przegraną w Joryu Meijin). Cały dzień chodziła też za mną kamera.

A propos mediów, jutro mam 5 wywiadów! … Mam nadzieję, że przeżyję.

Muszę znaleźć czas na naukę shogi w weekend. Powinnam pojechać do Yamanashi na kenkyukai (spotkanie treningowe)…

Unusual gift from a friend / niezwykły prezent od przyjaciela

IMG_3422

Recently I have met my friend, Frank Roevekamp. He is a strong shogi player and President of FESA (http://shogi.net/fesa/).

He knows well I like tsumeshogi, so as 2kyu promotion gift I have received very old tsumeshogi book. It is called “将棋極妙” (extremly unusual shogi?) and it is from 1849 year.

I thought it is worth sharing.

&

Ostatnio spotkałam się z moim przyjacielem, Frankiem Roevekamp. Jest on silnym graczem shogi a także Prezydentem FESA (http://shogi.net/fesa/).

Wie on dobrze, że lubię tsumeshogi, więc jako prezent za awansowanie na 2kyu dostałam on niego bardzo starą książkę na ten temat. Nazywa się ona “将棋極妙” (bardzo niezwykłe shogi?) i została napisana w 1849 roku.

Musiałam to pokazać na moim blogu.

Final of Joryu Meijin eliminations / finał eliminacji Joryu Meijin

IMG_3412

Today I have played my first official match in Osaka. It was an important game. You can replay it using shogi live. Unfortunatelly, even though I had good position in middle game, I have made mistakes in endgame leading to my loss. My opponent fought very strogly until end, taking the game. Wishing her luck for next games in Joryu Meijin League. And for me, I need to study more!

&

Dzisiaj rozegrałam pierwszą oficjalny mecz w Osace. Była to bardzo ważna gra. Można ją obejrzeć ponownie na shogi live. Niestety, mimo dobrej pozycji w grze środkowej, moje pomyłki w końcówce gry doprowadziły do mojej przegranej. Przeciwniczka walczyła bardzo zaciekle aż udało jej się wykorzystać okazję do wygranej. Życzę jej powodzenia w następnych grach w Lidze Joryu Meijin. A co do mnie, muszę więcej potrenować!

First shido in NSR / pierwsze shido w NSR

img_3389

It is not the first time I played teaching games – shido – but today I played in the most special place. In Japanese Shogi Association’s (NSR) shogi building! Many years ago, when I came to Japan for the first time, almost everyday I went to shogi dojo in this building’s second floor. Usually there was, each time different, an amazing professional player teaching through shido. Sometimes I would pay specially to learn something from them.

Today I had the honor to be that professional teacher! It was an amazing experience for me. I have played 5 games simultaneously, each one with a different handicap (including even games). I hope the players could learn something from me, but few times I was learning from them! Thank you.

Next week I will teach in NSR again. Doing my best.

&

Nie pierwszy raz grałam gry instruktażowe – shido- ale dzisiaj grałam w bardzo specjalnym miejscu. W budynku shogi Japońskiego Stowarzyszenia Shogi (NSR)! Wiele lat temu, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Japonii, prawie codziennie przychodziłam do shogi dojo na drugim piętrze tego budynku. Zwykle był tam, codziennie inny, wspaniały profesjonalista, który uczył przez gry intruktażowe. Czasami dodatkowo płaciłam, żeby też móc się czegoś nauczyć od nich.

Dzisiaj miałam honor być tym nauczycielem! Było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Zagrałam symultanicznie 5 gier, jedne z handikapem, a inne bez. Mam nadzieję, że udało mi się przeciwników czegoś nauczyć, ale kilka razy to mnie nauczono czegoś nowego. Dziękuję.

W następnym tygodniu znowu będę tam uczyć. Dam z siebie wszystko.

New namecard / nowe wizytówki

As you may know or not, namecards are very important in Japanese business world. I am very excited to get new namecard with my new profession!

&

Jak wiecie lub nie, wizytówki są bardzo ważną częścią życia biznesowego w Japonii. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę używać nowej wizytówki z tytułem profesjonalistki!

Interview and jezyki / wywiad i jeżyki

I had an interview with Mihoe Sano, who is a free writer. She is a fan of Poland! On Fat Thursday event, she made over 150 polish donuts!!

I was happy to talk with her and I have got a present, souvenir from Poland. It was cookies called “Jeżyki”. Now the funny part comes in. Polish language is difficult, so words “jeżyk” and “język” seems very alike. But meaning of first one is “hedgehog” and the other “tongue”. Cookies name “Hedgehogs” comes from the way they look – like little hedgehogs! While calling them tongues made it quite surprising for European citizen!

Breaking the barriers of new language is always difficult and sometimes funny. I hope I can meet Mihoe Sano in Poland next time!

&

Miałam wywiad z Mihoe Sano, która jest free writerem. Jest wielką fanką Polski! W tłusty czwartek przygotowała ponad 150 pączków!!

Bardzo miło mi się z nią rozmawiało, a także dostałam prezent z Polski. Były to ciasteczka “Jeżyki”. Oczywiście, język polski jest trudny i łatwo jest pomylić słowa “jeżyk” i “język”. “Jeżyki” nazywają się tak z powodu ich wyglądu. W przeciwieństwie do krajów Azjatyckich, Polacy rzadko jedzą języki, więc bardzo się uśmiałam!

Nauka nowego języka (ha) jest bardzo trudna, ale czasami pełna śmiechu. Mam nadzieję, że z Mihoe Sano będę mogła spotkać się znowu, tym razem w Polsce!

 

Tokyo FM experience / wywiad w Tokyo FM

I have had many interviews since last Monday, today I was at radio Tokyo FM.

Ryusuke Kelly and Angie Lee, the two hosts very kindly helped me to survive the interview in Japanese.

Do you also hate hearing your own voice? I guess I should get used to it.

I had great fun while talking about shogi and Poland. Even though it was raining on way home, I was happy.

Radio broadcast is scheduled for 6th March 20:00~ Japanese time.

Still few interviews awaiting for me, but I treat them as a chance to promote shogi.

Next week I also have the final game of eliminations to Joryu Meijin league. Need to train for it, while being busy with media.

&

Miałam wiele wywiadów od zeszłego poniedziałku, dzisiaj w radiu Tokyo FM.

Ryusuke Kelly i Angie Lee prowadzący program byli bardzo pomocni w moich zmaganiach z językiem japońskim.

Czy wy też nie lubicie słyszeć swojego głosu? Muszę się wreszcie przyzwyczaić.

Wspaniale było opowiedzieć o shogi i o Polsce. Nawet deszcz w drodze powrotnej do domu nie popsuł mi humoru.

Audycja odbędzie się 6. marca od 20:00 czasu japońskiego.

Przede mną wciąż parę wywiadów, ale to świetna okazja do promocji shogi.

W następnym tygodniu mam grę finałową eliminacji do ligi Joryu Meijin. Nawet zajęta mediami, muszę się do niej przygotować.